New Project!

Dự án mới trong lĩnh vực văn chương nhạy cảm này!
Có thể là một cái gì đó hoặc không là gì cả.
Trước mắt ghi lại để nhớ, và sẽ bắt đầu chính thức khởi động từ đây!